Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obsah:

1. Úvod

2. Žádosti o informace doručené OÚ v roce 2016

3. Rozhodnutí o nepodání informace

4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace

5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona

Čl. l - Úvod Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je zpracována následující výroční zpráva za rok 2014.

Čl. 2 - Žádosti o informace doručené OÚ v roce 2014 OÚ obdržel v roce 2014 jedinou žádost.

Čl. 3 - Rozhodnutí o nepodání informace OÚ nevydal v roce 2016 žádné rozhodnutí o nevyhovění žádosti o informace.

Čl. 4 - Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace Žádný ze žadatelů nepodal v roce 2016 odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.

Čl. 5 - Soudní přezkum vydaných rozhodnutí OÚ nemá informace, že by některý z žadatelů či jiných subjektů, požádal v roce 2016 o soudní přezkum vydaných rozhodnutí.

Čl. 6 - Řízení o sankcích za nedodržování zákona Za rok 2016 nebyl na OÚ zjištěn žádný případ porušení ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., žádné řízení o uložení sankce nebylo vedeno. Závěr OÚ vedl v roce 2016 v souladu s „Pravidly pro zajištění přístupu k informacím“ řádně evidenci došlých žádostí a poskytoval ústně občanům všechny informace, které zákon č. 106/1999 Sb. umožňuje, i když se občané na zákon č. 106/1999 Sb. přímo neodvolávali.

Lze tedy konstatovat, že zákon o svobodném přístupu k informacím je na OÚ Bělušice dodržován v plném rozsahu.