Informace dle zákona č.106/1999 Sb

 1. Úplný oficiální název
  OBEC BĚLUŠICE

 2. Důvod a způsob založení
  naleznete v sekci obecní úřad

 3. Organizační struktura
  naleznete v sekci zastupitelstvo

 4. Kontaktní spojení + poštovní adresa + úřední hodiny
  naleznete v sekci kontakty

 5. Bankovní spojení
  naleznete v sekci kontakty

 6. IČO
  Identifikační číslo organizace (IČO) : 00265829

 7. Dokumenty, rozpočet obce, usnesení
  naleznete v základním menu obecní úřad

 8. Žádosti o informace

  • Místo a způsob, jak získat informaci

  • osobně - na obecním úřadě Bělušice

  • telefonicky - 724 976239

  • písemně zaslat na adresu (viz kontakty)

  • elektronicky na e-mail: obec.belusice@volny.cz 

 9. Příjem žádostí a dalších podání
  Na obecním úřadě Bělušice lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 10. Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Bělušice.
  Proti rozhodnutí Obce Bělušice, lze podat odvolání, opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č.495/2004 Sb., k provedení zákona č.227/2000 Sb.).

 11. Formuláře
  Formuláře pro podávání žádostí jsou k dispozici na obecním úřadu.

 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů
  naleznete v sekci Odkazy

 13. Předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí na obecním úřadu

 14. Vydané právní předpisy a vyhlášky
  naleznete v sekci vyhlášky

 15. Úhrady za poskytování informací
  naleznete v sekci Odkazy

 16. Licenční smlouvy a výhradní licence jsou k nahlédnutí na OÚ (jedná se především o licence k SW, který je používán na OÚ)

 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. níže - odkaz Výroční zprávy

 18. Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím níže - odkaz Vyžádané informace
 19. Příspěvková organizace - obec Bělušice nemá

 20. Zpracování osobních údajů - obec zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů

 21. Veřejně přístupné registry - v sekci Odkazy