Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 21.12.2020 v 17:30 v B. Světci

14.12.2020

Vyvěšeno 14.12.2020

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice


V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 21. 12. 2020 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci.

Program zasedání:

  • Zahájení
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu
  • Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, Požární řád obce Bělušice
  • Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, Požární řád obce Bělušice
  • Schválení pronájmu části pozemku ppč. 461/2 v k.ú. Bělušice
  • Rozpočtové opatření č. 4
  • Rozpočet na rok 2021
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
  • Diskuse

Eva Jelínková, starostka obce