Svolání zastupitelstva obce 30.09.2020 v 17:30 v B. Světci

22.09.2020

vyvěšeno 22.09.2020

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 30. 9. 2020 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci. 

Program zasedání: 

  • Zahájení 
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
  • Schválení programu 
  • Prodej části pozemku v k.ú. Odolice - schválení vyměřené části a částky v Kč za pozemek 
  • Žádost o propachtování pozemku v k.ú. Odolice na ppč. 337/16 o výměře 25442 m2 
  • Žádost o pronájem čtyř parkovacích míst při komunikaci 461/4, na ppč. 762 
  • Rozpočtové opatření č. 4 
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 
  • Diskuse 

Vyvěšeno dne: 22. 9. 2020 

Současně zveřejněno na www.belusice.cz 


Eva Jelínková, starostka obce