Svolání zastupitelstva obce 17.06.2020 v 17:30 v B. Světci

09.06.2020

vyvěšeno 09.06.2020

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 27. 5. 2020 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci.

Program zasedání:

Zahájení

Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Schválení programu

Prodej pozemku v k.ú. Odolice

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci na akci "Chodník Bělušice"

Rozpočtové opatření č. 3

Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva

Diskuse


Vyvěšeno dne: 09. 06. 2020

Současně zveřejněno na www.belusice.cz

Eva Jelínková, starostka obce