Krajské volby 2. a 3. října 2020

15.09.2020

Vyvěšeno 15.9.2020

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. a 3. října 2020 

 Oznámení o době a místě konání voleb 

Na základě § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informujeme o době a místě konání voleb v obci Bělušice, okres Most, pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020. 

Místo konání voleb: Obecní úřad, Bělušice 64, 434 01 Most 

Volební místnost bude otevřena: 

pátek 2. října 2020 od 14,00 do 22,00 hodin 

 sobota 3. října 2020 od 08,00 do 14,00 hodin 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

V Bělušicích dne 15. 9. 2020                                                           Eva Jelínková, starostka